Kentsel Dönüşüm Süreci


Riskli Yapı Tespitinin Yaptırılması : Vatandaşlar yapılarını, Bakanlıkça lisanslandırılacak, kurum ve kuruluşlara tespit ettirebilirler. Bu aşamada herhangi bir çoğunluk aranmaz. Maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile bu tespit yapılabilir. Müracaat için tapu belgesinin ve kimlik belgesinin fotokopisi gereklidir. Riskli yapılar, 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilir.

Riskli Tespit Edilen Yapılar : Yapılan tespitler neticesinde Riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapanlar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri raporları inceler, raporlarda eksik veyahut yanlış hususların bulunması halinde raporlar ilgilisine iade edilir, diğer raporlar ise ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.Maliklere (Tapu Sahiplerine ) Tebligat Gönderimi
İlgili Tespite İtiraz
Riskli Yapının Yıktırılması
Yıkım Süreci
Yıkım Sonrası Yeniden İnşaat Yapımı için Ortak Karar Alma Süreci
Karar için Nitelikli Çoğunluğun Sağlanması
Satış ve Tahsis İşlemleri